ประกันสะสมทรัพย์ 20SS สมาร์ทเซฟเวอร์ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

การออมระยะยาว พร้อมความคุ้มครอง

ประกันสะสมทรัพย์ 20SS สมาร์ทเซฟเวอร์

ประกันสะสมทรัพย์ 20SS สมาร์ทเซฟเวอร์

         การออมเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อกันไว้ ใช้จ่ายในอนาคต นอก เหนือจากการออมเงินแล้วคุณและครอบครัวยังคง ได้รับความคุ้มครองชีวิตจากความไม่แน่นอนที่อาจเกิด ขึ้นได้ โดยเฉพาะโรคร้ายแรงที่ถือได้ว่าเป็นสาเหตุของการ เสียชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน

       สมาร์ท เซฟเวอร์ สะสมทรัพย์ 20 ปี อีกหนึ่งทางเลือกที่ กรุงไทย-แอกซ่าสร้างสรรค์เพื่อให้คุณ และครอบครัว ได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ

ประกันสะสมทรัพย์ 20SS สมาร์ทเซฟเวอร์ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

การออมระยะยาว พร้อมความคุ้มครอง

ประกันสะสมทรัพย์ 20SS สมาร์ทเซฟเวอร์

      การออมเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อกันไว้ ใช้จ่ายในอนาคต นอก เหนือจากการออมเงินแล้วคุณและครอบครัวยังคง ได้รับความคุ้มครองชีวิตจากความไม่แน่นอนที่อาจเกิด ขึ้นได้ โดยเฉพาะโรคร้ายแรงที่ถือได้ว่าเป็นสาเหตุของการ เสียชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน

      สมาร์ท เซฟเวอร์ สะสมทรัพย์ 20 ปี อีกหนึ่งทางเลือกที่ กรุงไทย-แอกซ่าสร้างสรรค์เพื่อให้คุณ และครอบครัว ได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ

ขอรายละเอียด และค่าเบี้ยประกัน

  นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด

  ให้คำปรึกษาฟรี

  เริ่มต้นการออมกับสมาร์ท เซฟเวอร์

  ** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท
  *** 1.หัวใจวาย 2.โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดต่อหลอดเลือด 3.โรคมะเร็ง 4.โรคหลอดเลือดสมอง 5.การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 6.การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ 7.ไตวาย เรื้อรังและไม่สามารถสู่สภาวะปกติ 8.แผลไหม้ฉกรรจ์ 9.เนื้องอกในสมอง 10.ตับอักเสบ ระยะอันตราย 11.โรคเนื้อเยื้อแข็งตัวทั่วไป 12.การเจ็บป่วยจวนเสียชีวิต
  **** โดยคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง หรืออายุครบ 60 ปี แล้วแต่ เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน และเมื่อจ่ายผลประโยชน์คุ้มครองโรคร้ายแรงแล้วกรมธรรม์จะสิ้นสุด

  ตารางผลประโยชน์ตัวอย่าง ประกันสะสมทรัพย์ 20SS สมาร์ท เซฟเวอร์

  กราฟผลประโยชน์ตัวอย่าง ประกันออมทรัพย์ 20SS สมาร์ท เซฟเวอร์

   หมายเหตุ : * จำนวนเงินปันผลที่แสดงเป็นเพียงตัวเลขประมาณการเงินปันผลในอนาคตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันว่าท่านจะได้รับเงินปันผลตามประมาณการนี้ในอนาคต ประมาณการเงินปันผลนี้คำนวณจากสมมุติฐาน ซึ่งอาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือไม่อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ หรือเป็นกรณีที่ไม่อาจคาดหมายได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเงินปันผลที่จ่ายจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการข้างต้นนี้ ท่านควรพิจารณาตัวเลขประมาณการเงินปันผลและสมมุติฐานโดยละเอียด โดยวิเคราะห์ถึงผลประกอบการในอนาคตและความคาดหวังในผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวท่านเอง

  เงื่อนไขการรับประกัน

  • อายุขณะทำสัญญาประกันภัยปีแรกตั้งแต่ 1 เดือน – 65 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • ฟรี !! ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมคุ้งครองโรคร้ายแรง ประเภทจ่ายเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลักล่วงหน้า (12 โรคร้ายแรง)
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ
  • เงินปันผลตามกรมธรรม์เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รองรับและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการประกอบการของบริษัทฯ
  • ไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยหลักมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  รวมประกันไทย