Tag: ihealthy

ประกันสุขภาพ iHealthy

ประกันสุขภาพ iHealthy กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ iHealthy (ไอเฮลท์ตี้) ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

รวมประกันไทย