แบบประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ ไอชิลด์ กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

พร้อมรับมือโรคร้ายแรง ตลอดชีพ

ประกันคุ้มครองชีวิตไอชิลด์

ไอชิลด์ แบบประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ

ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยปกป้องความสุขของคุณและ ครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง วางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคุณ

แบบประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ ไอชิลด์ กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

พร้อมรับมือโรคร้ายแรง ตลอดชีพ

ไอชิลด์ แบบประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ

ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยปกป้องความสุขของคุณและ ครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง วางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคุณ

เช็คเบี้ยประกันสุขภาพ

  นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด

  ให้คำปรึกษาฟรี

  โรคร้ายแรง ที่ไอชิลด์คุ้มครอง

  โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 20 โรค
  เช่น โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม, โรคลูปัส หรือ โรคเอสแอลอีระยะรุนแรงปานกลาง, แผลไหม้ฉกรรจ์ชนิดรุนแรงปานกลาง, โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดบริเวณคอเพื่อถ่างขยายหลอดเลือด, โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิสระยะแรก, การผ่าตัดลิ้นหัวใจผ่านทางผิวหนัง, การสวนหัวใจเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, โรคหอบหืดรุนแรงเฉียบพลัน,การผ่าตัดเล็กของเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
  โรคร้ายแรงระยะรุนแรง 50 โรค
  เช่น โรคสมองเสื่อม, โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต, โรคเยื่อหุ้มสมอง และไขสันหลังอักเสบ จากเชื้อแบคทีเรีย, เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง, โรคมะเร็งระยะลุกลาม, โรคกล้ามเนื้อหัวใจ, ตับวาย, โรคหลอดลมปอดอุดกั้น เรื้อรังขั้นรุนแรง หรือ โรคปอดระยะสุดท้าย, ไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

  ตารางการจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงและการเสียชีวิต

  ความคุ้มครอง
  ระยะเริ่มต้น

  25 %

  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อโรค (สูงสุด 4 ครั้ง)

  ความคุ้มครอง
  ระยะรุนแรง

  100 %

  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ เบี้ยประกันภัยมาตรฐานของกรมธรรม์หลัก ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า หักผลประโยชน์ความคุ้มครอง โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)

  ผลประโยชน์
  กรณีเสียชีวิต หรือผลประโยชน์ กรณีครบกำหนดสัญญา
  iShield แบบประกันคุ้มครองชีวิต และโรคร้ายแรงตลอดชีพ

  ประมาณการค่าใช้จ่าย ในการรักษาโรคร้ายแรงบางชนิด ค่ารักษาพยาบาลต่อคนต่อโรค

  รู้หรือไม่? ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น ค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรงในประเทศไทยสูงขิ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ
  โรคหัวใจ
  การรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน250,000 บาท
  การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ
  340,000 บาท
  การตรวจด้วยการ
  ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ
  150,000 บาท
  โรคมะเร็ง
  มะเร็งเต้านม
  เทคนิคการฉายรังสี 3 มิติ
  215,600 บาท
  มะเร็งปอด
  เทคนิคการฉายรังสี 3 มิติ
  184,800 บาท
  มะเร็งปากมดลูก
  เทคนิคการฉายรังสี 3 มิติ
  220,000 บาท

  ตัวอย่างการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  ตัวอย่างกรณีที่ 1
  ระยะเริ่มต้นระยะรุนแรง
  1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (25%)
  2. ปลูกถ่ายลำไส้เล็ก (25%)
  3. การผ่าตัดตับ (25%)
  4. โรคลูปัส (25%)

  (รับผลประโยชน์ 25% x 4)

  รวมผลประโยชน์ที่ได้รับ100 %
  ตัวอย่างกรณีที่ 2
  ระยะเริ่มต้นระยะรุนแรง
  1. การผ่าตัดลิ้นหัวใจทางผิวหนัง
   (25%)
  2. การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (25%

  (รับผลประโยชน์ 25% x 2)

  3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (50%)

  (รับผลประโยชน์ 50%
  เนื่องจากมีการจ่าย
  ผลประโยชน์ในระยะเริ่มต้น
  ไปแล้ว 50%)

  รวมผลประโยชน์ที่ได้รับ100 %
  ตัวอย่างกรณีที่ 3
  ระยะเริ่มต้นระยะรุนแรง

  1. โรคสมองเสื่อม (100%)

  (รับผลประโยชน์ 100%

  รวมผลประโยชน์ที่ได้รับ100 %
  ข้อควรรู้

  • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) แบบประกัน iShield จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
  • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเก็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม
  • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) หมายถึงสภาพใด ๆ หรือ ความเจ็บป่วยใด
   – ซึ่งสาเหตุที่เคยเป็น หรือกำลังเป็นอยู่
   – ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้รู้อยู่แล้วถึงสัญญาณหรืออาการของสภาพนั้น หรือความเจ็บป่วยนั้น หรือ
   – ซึ่งแเพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีข้อสันนิษฐานถึงอาการของสภาพนั้น หรือความเจ็บป่วยนั้น หรือ
   – ซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจอื่นใดที่ได้แสดงให้เห็นแล้ว ถึงสภาพนั้นหรือความเจ็บป่วยนั้นที่มีก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  • เอกสารการเรียกร้องสินไหม
   1. เอกสารเรียกร้องเคลม
   2. ใบรับรองแพทย์
   3. ผลชื้นเนื้อและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

  ข้อยกเว้นที่สำคัญของความคุ้มครองโรคร้ายแรง

  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ ฆ่าตายโดยเจตนา
  • โรคร้ายแรงที่เกิดจากการฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเองหรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น ในขณะที่รู้สึกรับผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
  • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์
  • โรคร้ายแรงที่เกิดขึ้น (สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย : Pre-existing Condition) ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุกรมธรรม์  (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  • การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม  ยกเว้น โรคเอดส์ หรือ เอช ไอ วี จากการถ่ายเลือด

  * สำหรับข้อยกเว้นอื่น ๆ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเล่มกรมธรรม์

  รวมประกันไทย