ประกันสุขภาพ iHealthy

ประกันสุขภาพ iHealthy

iHealthy คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

ประกันสุขภาพ iHealthy กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ

iHealthy คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

เช็คเบี้ยประกันสุขภาพ

  นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด

  ให้คำปรึกษาฟรี

  เพราะเรา
  แตกต่าง !!!
  ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่าย สูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี
  ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทุกแผน
  ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต
  ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย
  ผลประโยชน์แบบประกันสุขภาพ iHealthyแบบประกันสุขภาพ อื่นๆ ในตลาด
  1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายตามตารางผลประโยชน์
  2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแบบเหมาจ่ายส่วนใหญ่เป็นต่อครั้งการรักษา
  3. ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และรังสีบำบัดสูงสุดตามความคุ้มครอง (100 ล้านบาทต่อปี)สูงสุด 180,000 บาทต่อปี
  4. ค่ากายภาพบำบัดผู้ป่วยนอกคุ้มครองไม่คุ้มครอง
  5. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์ และคลอดบุตร*คุ้มครองไม่คุ้มครอง
  6. ภาวะแทรกซ้อนก่อนหรือหลังการคลอดบุตร*คุ้มครองไม่คุ้มครอง
  7. หออภิบาลทารกแรกเกิด*คุ้มครองไม่คุ้มครอง
  8. ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือกคุ้มครองไม่คุ้มครอง
  9. ค่าตรวจรักษาทันตกรรมคุ้มครองไม่คุ้มครอง
  เพราะเรา
  แตกต่าง !!!
  ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
  ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก
  ครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก
  ฟรี บริการ ความคิดเห็นทางการแพทย์ที่ 2
  ผลประโยชน์แบบประกันสุขภาพ iHealthyแบบประกันสุขภาพ อื่นๆ ในตลาด
  10. ค่าดูแลรักษาสายตาคุ้มครองไม่คุ้มครอง
  11. ค่าตรวจสุขภาพประจำปีคุ้มครองไม่คุ้มครอง
  12. ค่าฉีดวัคซีนคุ้มครองไม่คุ้มครอง
  13. การจ่ายค่ารักษาพยาบาลในประเทศไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาลในเครือข่าย
  14. การจ่ายค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ สำหรับผู้ป่วยในไม่ต้องสำรองจ่าย หากมีการแจ้งล่วงหน้า และค่ารักษาพยาบาล เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย (สูงสุด 100 ล้านบาท)ต้องสำรองจ่าย และจ่ายตามตารางซึ่งผลประโยชน์ไม่เพียงพอต่อการรักษา
  15. บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงคุ้มครองไม่คุ้มครอง
  16. บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลคุ้มครองไม่คุ้มครอง
  17. บริการพิเศษ ความคิดเห็นที่ 2 ทางการแพทย์คุ้มครองไม่คุ้มครอง

  ตารางผลประโยชน์แผนประกันสุขภาาพ iHealthy (ไอเฮลท์ตี้)

  ข้อยกเว้นที่สำคัญ

  1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  2. การ เจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
   :  เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด,  ริดสีดวงทวาร,  ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  3. โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย
  4. การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
  5. โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  หมายเหตุ   เฉพาะข้อยกเว้นบางรายการ โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์

   

  เงื่อนไขการซื้อแผนประกันสุขภาพไอเฮลท์ตี้ (iHealthy)

  1. สัญญาเพิ่มเติมไอเฮลท์ตี้สามารถแนบได้กับ สัญญาหลักเพียง 2 แบบเท่านั้น คือ แบบประกันคุ้มครองชีวิตสุขภาพ 85 (PWLNP85) และแบบประกันคุ้มครองชีวิตสุขภาพ 60 (PWLNP60)
   • แบบประกันคุ้มครองชีวิตสุขภาพ 85 คือ ให้ความคุ้มครองชีวิต และชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 85 ปี โดยอายุรับประกันภัย คือ 16- 80 ปี
   • แบบประกันคุ้มครองชีวิตสุขภาพ 60 คือ ให้ความคุ้มครองชีวิตจนครบอายุ 85 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี โดยอายุรับประกันภัย คือ 16-55 ปี
  2. การจ่ายผลประโยชน์ของแบบประกันทั้ง 2 แบบ จ่ายเหมือนกัน คือ
   • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต คือ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ เบี้ยประกันภัยสัญญาหลักที่ชำระมา แล้วแต่อย่างใดมากกว่า
   • ผลประโยชน์กรณีอยู่จนครบสัญญาอายุครบ 85 ปี รับ 100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   • จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลักกำหนดที่ 50,000 บาท เท่านั้น
  3. คิดรวม จำนวนเงินเอาประกันภัยของ PWLNP 60 และ PWLNP 85 กับจำนวนเอาประกันภัยเดิมที่มีอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเข้าเงื่อนไขการตรวจสุขภาพของบริษัทฯ
  4. ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ ยกเว้น สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน MEB เท่านั้น โดยพิจารณาตามเงื่อนไข การพิจารณาด้านการเงินสำหรับสัญญาเพิ่มเติม MEB ( อ้างอิงตามประกาศ OPS 16029 ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559)

   

  รวมประกันไทย