ประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10 กรุงไทย-แอกซ่า

ไลฟ์สไตล์ไหน ก็อุ่นใจ ไร้กังวล

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10

“ไลฟ์สไตล์ไหน ก็อุ้นใจ ไร้กังวล”

เติมเต็มชีวิตให้สมาร์ท ด้วยการสร้าง
ความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้กับตนเอง
และส่งต่อความห่วงใยให้คนในครอบครัว

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ไลฟ์สไตล์ไหน ก็อุ่นใจ ไร้กังวล

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10

“ไลฟ์สไตล์ไหน ก็อุ้นใจ ไร้กังวล”

เติมเต็มชีวิตให้สมาร์ท ด้วยการสร้าง
ความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้กับตนเอง
และส่งต่อความห่วงใยให้คนในครอบครัว

ขอรายละเอียด และค่าเบี้ยประกัน

  นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด

  ให้คำปรึกษาฟรี

  เริ่มตันออมกับไลฟ์เอนชัวร์ 10

  ตัวอย่างผลประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10

  ตัวอย่างตารางแสดงผลประโยชน์แบบประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10

  ผู้เอาประกันภัย: เพศหญิง อายุ 35 ปี
  จำนวนเงินเอาประกันภัย: 1,000,000 บาท
  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 10 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง: จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 85 ปี

  หมายเหตุ: อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้น เป็นอัตราการชําระเบี้ยประกันภัยงวดรายปี สําหรับเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่มีการนําส่วนลดเบี้ยประกันภัยสําหรับจํานวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป มาร่วมคํานวนแล้ว
  1. ผูŒซื้อควรทําความเขŒาใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัย
  2. ข้อกําหนดและเงื่อนไขของความคุŒมครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์
  3. สามารถศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นทั่วไปได้ที่ตัวแทนประกันชีวิต

  รวมประกันไทย