ประกันเกษียณอายุไลฟ์รีไทร์ 5 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ให้ความสุขอยู่คู่กับคุณในวัยเกษียณ

ประกันเกษียณอายุไลฟ์รีไทร์ 5

ประกันเกษียณอายุ ไลฟ์รีไทร์ 5

อายุรับประกัน : 25 – 50 ปี  ระยะเวลาชําระเบี้ย : 5 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง :   ครบอายุ 85 ปี

 ให้ความสุขอยู่คู่กับคุณในวัยเกษียณ

จากสถิติในปัจจุบันพบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น* ผู้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับอัตราการเกิดใหม่ที่ลดลง หมายความว่าในอนาคต เราจะมีจํานวนผู้สูงอายุที่ต้องดูแลตัวเองในวัยเกษียณมากขึ้นและยาวนานขึ้น คําถามคือ เราต้องใช้เงินจํานวนเท่าไหร่? และต้องเริ่มวางแผนตอนไหน? เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขตามเป้าหมายที่วางไว้ เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้กับแบบประกันบํานาญจาก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประกันเกษียณอายุไลฟ์รีไทร์ 5 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ให้ความสุขอยู่คู่กับคุณในวัยเกษียณ

ประกันเกษียณอายุ ไลฟ์รีไทร์ 5

อายุรับประกัน : 25 – 50 ปี  ระยะเวลาชําระเบี้ย : 5 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง :   ครบอายุ 85 ปี

 ให้ความสุขอยู่คู่กับคุณในวัยเกษียณ

จากสถิติในปัจจุบันพบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น* ผู้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับอัตราการเกิดใหม่ที่ลดลง หมายความว่าในอนาคต เราจะมีจํานวนผู้สูงอายุที่ต้องดูแลตัวเองในวัยเกษียณมากขึ้นและยาวนานขึ้น คําถามคือ เราต้องใช้เงินจํานวนเท่าไหร่? และต้องเริ่มวางแผนตอนไหน? เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขตามเป้าหมายที่วางไว้ เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้กับแบบประกันบํานาญจาก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ไลฟ์รีไทร์ 5 แบบประกันบํานาญที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเกษียณอายุของคุณ

* เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญสามารถนําไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท) และฉบับที่ 194 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท)

ขอรายละเอียด และค่าเบี้ยประกัน

  นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด

  ให้คำปรึกษาฟรี

  ไลฟ์รีไทร์ 5 แบบประกันบํานาญที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเกษียณอายุของคุณ

  * เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญสามารถนําไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท) และฉบับที่ 194 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท)

  ภาพแสดงผลประโยชน์ประกันเกษียณอายุ ไลฟ์รีไทร์ 5

  หมายเหตุ

  กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
  1. กรณีไมเปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

  คําเตือน: ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนําเสนอเท่านั้น ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง

  ตารางแสดงผลประโยชน์ประกันเกษียณอายุไลฟ์รีไทร์ 5 ส่วนลดภาษีสูงสุดรายปี* ในฐานภาษี (รายได้) และเบี้ยประกันบํานาญที่แตกต่างกัน

  * ส่วนลดภาษีสูงสุดรายปีต่อเบี้ยประกันภัยบํานาญในตาราง เป็นจํานวนผลประโยชน์ทางภาษีสูงสุดที่จะได้รับจากเบี้ยประกันภัย Life Retire 5 คํานวณโดยการใช้อัตราฐานภาษีสูงสุดในแต่ละฐานรายได้ คูณกับเบี้ยประกันภัย Life Retire 5 ทั้งนี้ผลประโยชน์ทางภาษีที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละบุคคล รวมถึงค่าลดหย่อนทางภาษีอื่นๆที่มีอยู่
  ** ทั้งนี้ เบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญสามารถลดหย่อนภาษีตามจริงได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และต้องไม่เกิน 200,000 บาท
  คําเตือน กรุณาศึกษาอ่าน และทําความเข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายของบริษัท

  รวมประกันไทย