ประกัน + ชีวิต คืออะไร

ประกันชีวิตคืออะไร?

ประกัน แปลตรงตัวหมายถึง การรับรองว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น, รับรองว่าจะมี หรือไม่มีเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้น.
          ชีวิต ในที่นี้หมายถึง การที่ยังมีลมหายใจ ยังไม่ตาย.

 

การทำประกันจึงต้องทำตอนที่มีลมหายใจอยู่

ตามที่สมาคมประกันชีวิตไทยได้ระบุไว้ว่า ประกันชีวิต คือการชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชราภาพ

 โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วเราจะได้

ประโยชน์อะไร จาก คำว่าประกันชีวิตบ้างล่ะ ?

เราอาจจะมีข้อสงสัยเพิ่มขึ้นมาอีกใครคือ ผู้เอาประกันภัย และ ผู้รับประโยชน์คือใครนะ

             สรุปสั้นๆง่ายๆ  คือ

             ผู้เอาประกันภัย คือบุคคลที่ตกลงทำสัญญาประกันกับบริษัทประกันชีวิตโดยอาศัยสาเหตุของการมีชีวิตหรือการตายเป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงินประกันชีวิต

             ผู้รับผลประโยชน์ คือบุคคลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตว่าจะเป็นผู้ได้รับเงินประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา อาจจะเป็นคนที่ทำประกันหรือผู้อื่นที่ผู้ทำประกันประสงค์ให้เป็นผู้รับประโยชน์ก็ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ คำถามอื่นๆ เช่น ทำประกันไปทำไม?  กรมธรรม์มีประเภทไหนบ้าง?  เราจะมาต่อกันใน               …. บทความหน้า …. 


รวมประกันไทย