Tag: ประกันคุ้มครองชีวิต

ประกันคุ้มครองชีวิตไอชิลด์

แบบประกันคุ้มครองชีวิต ไอชิลด์ กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ไอชิลด์ แบบประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยปกป้องความสุขของคุณและ ครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง วางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคุณ ระยะเวลาชำระเบี้ยสั้น เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา ช่วยยืดความสุขของคุณออกไปยาว ๆ คุ้มครองชีวิต และโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ หรือถึงอายุ 85 ปี 70 โรคร้ายแรง ที่ไอชิลด์คุ้มครอง ทั้งระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 20 โรคและระยะรุนแรง 50 โรค เคลมได้หลายครั้ง สำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น โดยไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรค สบายใจ ไม่เสียเปล่า…

รวมประกันไทย