Tag: ประกันชีวิต

ประกัน + ชีวิต คืออะไร

ประกัน+ชีวิตคืออะไร?

ประกันชีวิตคืออะไร? ประกัน แปลตรงตัวหมายถึง การรับรองว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น, รับรองว่าจะมี หรือไม่มีเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้น.           ชีวิต ในที่นี้หมายถึง การที่ยังมีลมหายใจ ยังไม่ตาย.   การทำประกันจึงต้องทำตอนที่มีลมหายใจอยู่ ตามที่สมาคมประกันชีวิตไทยได้ระบุไว้ว่า ประกันชีวิต…