Tag: ประกันชีวิต

ประกัน + ชีวิต คืออะไร

ประกัน+ชีวิตคืออะไร?

ประกันชีวิตคืออะไร? ประกัน แปลตรงตัวหมายถึง การรับรองว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น, รับรองว่าจะมี หรือไม่มีเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้น. ชีวิต ในที่นี้หมายถึง การที่ยังมีลมหายใจ ยังไม่ตาย. การทำประกันจึงต้องทำตอนที่มีลมหายใจอยู่ ตามที่สมาคมประกันชีวิตไทยได้ระบุไว้ว่า ประกันชีวิต คือการชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วเราจะได้ ประโยชน์อะไร จาก คำว่าประกันชีวิตบ้างล่ะ ? เราอาจจะมีข้อสงสัยเพิ่มขึ้นมาอีกใครคือ ผู้เอาประกันภัย และ ผู้รับประโยชน์คือใครนะ สรุปสั้นๆง่ายๆ คือ…

รวมประกันไทย