Tag: ประกันชีวิต

ประกัน + ชีวิต คืออะไร

ประกัน+ชีวิตคืออะไร?

ประกันชีวิตคืออะไร? ประกัน แปลตรงตัวหมายถึง การรับรองว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น, รับรองว่าจะมี หรือไม่มีเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้น.           ชีวิต ในที่นี้หมายถึง การที่ยังมีลมหายใจ ยังไม่ตาย.   การทำประกันจึงต้องทำตอนที่มีลมหายใจอยู่ ตามที่สมาคมประกันชีวิตไทยได้ระบุไว้ว่า ประกันชีวิต คือการชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชราภาพ  โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วเราจะได้ ประโยชน์อะไร จาก คำว่าประกันชีวิตบ้างล่ะ ? เราอาจจะมีข้อสงสัยเพิ่มขึ้นมาอีกใครคือ…

รวมประกันไทย